TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung