TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC của Bộ Tài chính-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Có hiệu lực từ ngày 01/10/2013.

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC của Bộ Tài chính-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Có hiệu lực từ ngày 01/10/2013.