TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

KẾ HOẠCH 669/KH-LĐLĐ, NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2022 TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Tài liệu kèm theo: PHỤ LỤC