ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Đoàn khảo sát hoạt động Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2022. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ; Đoàn đã thực hiện khảo sát tại 66 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nhằm đánh giá các mặt công tác của hoạt động Công đoàn cơ sở trong 6 tháng đầu năm  đối với công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn; việc xây dựng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022; công tác phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; công tác chăm lo các chế độ chính sách cho đoàn viên và người lao động; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, chất lượng bữa ăn ca; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động ở trọ; việc thực hiện các quy định về mức lương tối thiểu vùng; công tác phát triển đoàn viên; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng dẫn thành lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở; công tác thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở…

Sau khảo sát, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ sẽ có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời đối với hoạt động của từng đơn vị, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu được giao năm 2022.

Tin, ảnh: Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.