TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

         Ngày 26/6/2014, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Triển khai quán triệt, Quyết định của Bộ Chính trị về  “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “ Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị  - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

       
           Ngày 26/6/2014, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Triển khai quán triệt, Quyết định của Bộ Chính trị về  “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “ Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị  - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
          Đến tham dự và phát biểu, chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố và đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố và  80 đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, CĐ Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Công đoàn ngành; CĐ Viên chức thành phố; CĐ Các KCX & CN; CĐCS trực thuộc, Trưởng phó ban và CBCC cơ quan Liên đoàn Lao động  thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham dự.
           Tại Hội nghị, báo cáo viên đã triển khai các văn bản số 217 - QĐ/TW và số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế, tổ chức thực hiện  giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và “ Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị  - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
           Về mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội: Giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn, sâu sắc.
            Sau Hội nghị, các đồng chí tiếp tục triển khại tại cơ quan, đơn vị./.
      Tin, ảnh: Xuân Nguyên - Ban Tuyên giáo. 
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung