TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Sáng ngày 28/5/2014 Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở. Hội nghị có hơn 60 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.

Sáng ngày 28/5/2014 Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở. Hội nghị có hơn 60 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.
 
Hội nghị đã triển khai Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ và Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn và Quyết định về việc thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
 
Trên cơ sở Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 7/3/2014 thay cho Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ ngày 29/11/2013, hướng dẫn các công đoàn cơ sở như Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, ban hành Quyết định 272/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 thay cho Quyết định 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 quy định nguồn tài chính công đoàn gồm: Thu kinh phí công đoàn, thu đoàn phí công đoàn và thu khác; quy định nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ nguồn kinh phí cho các mục chi như sau: Chi lương cho cán bộ công đoàn không quá 30%, chi quản lý hành chính không quá 10% và chi hoạt động phong trào 60%. Nguồn thu khác của công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các khoản chi.
 
Qua buổi tập huấn, đã kịp thời trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở những quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo các khoản thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Việt Nam.
 
Tin: Văn Thừa.