TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2016

      Nhằm đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2016 tại các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền.

 
      Nhằm đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2016 tại các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền.
      Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và đi khảo sát công đoàn vững mạnh năm 2016 tại 46/46 CĐCS trực thuộc từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 14/10/2016.
      Tính đến nay, có 89/89 CĐCS đã được khảo sát trong đó có 43 CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện.
      Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện sẽ căn cứ vào kết quả khảo sát công đoàn vững mạnh và tình hình thực tế của các CĐCS để xét thi đua và đề nghị khen thưởng thành tích đạt được của các đơn vị trong hoạt động Công đoàn năm 2016.

Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền