TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

      Ngày 10/4/2017, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tài chính cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Có 94 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và kế toán dự hội nghị.


      Ngày 10/4/2017, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tài chính cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Có 94 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và kế toán dự hội nghị.
      Hội nghị đã triển khai các văn bản:
      Nghị quyết: 07C/NQ-BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về tăng tỷ lệ cấp kinh phí cho CĐCS thêm 1%, tỷ lệ thực hiện năm 2017 là 67%; Nghị quyết 09c/NQ-BCH của TLĐ về việc giảm chi tiết kiệm 10 % ( quản lý hành chính và phong trào); thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hoá Khu công nghiệp; Quyết định số: 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số: 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của TLĐ về việc Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở. Ngoài ra, Hội nghị cũng triển khai các Quy định chi tiêu Đại hội công đoàn cơ sở 2017-2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Hướng dẫn CĐCS xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ ( theo QĐ 1910). Thời gian thực hiện các văn bản, hướng dẫn mới từ ngày 01/01/2017.
      Qua hội nghị tập huấn, các CĐCS đã nắm được những nội dung cơ bản về tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn ban hành và chỉ đạo thực hiện từ năm 2017.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.