TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tham gia kiểm tra công tác bảo hiểm y tế và hoạt động khối vận các xã, thị trấn

       Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Huyện ủy Thới Lai về việc kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm y tế và hoạt động của khối vận các xã, thị trấn năm 2015.

          Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Huyện ủy Thới Lai về việc kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm y tế và hoạt động của khối vận các xã, thị trấn năm 2015.
          Qua kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020" và Công văn số 437-CV/HU ngày 27/3/2015 của Huyện ủy Thới Lai về việc đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2015 trên địa bàn huyện.
           Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tham gia Đoàn kiểm tra từ ngày 04/8 - 14/8/2015 tại 13 đơn vị xã, thị trấn với nội dung như kết quả vận động bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt là việc thực hiện mua bảo hiểm y tế trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở. Qua thống kê cho thấy thành viên hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức tham gia bảo hiểm y tế năm 2015 đạt 80%.
          Kết luận tại các buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy yêu cầu phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền vận động và rà soát hộ gia đình đảng viên, CBCC, CNVCLĐ ... giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Tin, ảnh: Duy Tân

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung