NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 VÀ CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

      Ngày 08/5/2017, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII cho đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên trên toàn huyện.


      Ngày 08/5/2017, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII cho đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên trên toàn huyện. Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và 320 đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên.
      Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”. Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020), nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Nghị quyết đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.