TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT MÔ HÌNH DÂN VÂN KHÉO NĂM 2014

     Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 18/2/2014 của Ban Dân vận Huyện Ủy Vĩnh Thạnh về việc hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2014. Liên đoàn Lao động huyện đã căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan và đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2014 với 02 mô hình: Vận động Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” vượt chỉ tiêu và phát triển đoàn viên vượt chỉ tiêu thành phố giao, thành lập 02 CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

        Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 18/2/2014 của Ban Dân vận Huyện Ủy Vĩnh Thạnh về việc hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2014. Liên đoàn Lao động huyện đã căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan và đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2014 với 02 mô hình: Vận động Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” vượt chỉ tiêu và phát triển đoàn viên vượt chỉ tiêu thành phố giao, thành lập 02 CĐCS khu vực ngoài nhà nước.
        Sáng ngày 23/9/2014 LĐLĐ huyện đã tiếp Đoàn kiểm tra kết quả xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng thực hiện mô hình ở đơn vị: Về phát triển đoàn viên được 92 đoàn viên mới (chỉ tiêu 80), đạt 115%; Vận động quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” năm 2014 đã thu được tổng số tiền 82.428.000 đ, đạt 102%; Về thành lập CĐCS: 02 CĐCS (01 khu vực nhà nước, 01 khu vực ngoài nhà nước).
                   Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh