TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BCH.TW ĐẢNG (KHOÁ XI)

         Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 76- KH/HU của Huyện ủy, ngày 11/8/2014 về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

         
        Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 76- KH/HU của Huyện ủy, ngày 11/8/2014 về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
        Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban đảng huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ban Thường vụ LĐLĐ huyệnhướng dẫn, BCH.CĐCS phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công, cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập. Kết quả: tổ chức 01 lớp cho cán bộ chủ chốt lãnh đạo các ban, ngành, xã, thị trấn với 176 người tham dự và 02 lớp cho cán bộ, đảng viên với 319 người dự.
       Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã năm được ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành  nhiệm vụ chính trị địa phương.           
                    Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung