TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BCH.TW ĐẢNG (KHOÁ XI)

  Sáng ngày 03/4/2015 Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Ban Thường vụ LĐLĐ huyệnhướng dẫn, chỉ đạo BCH.CĐCS phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công, vận động và theo dõi CNVCLĐ tham gia. Kết quả: 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, xã thị trấn với 256 người tham dự

        Sáng ngày 03/4/2015 Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Ban Thường vụ LĐLĐ huyệnhướng dẫn, chỉ đạo BCH.CĐCS phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công, vận động và theo dõi CNVCLĐ tham gia. Kết quả: 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, xã thị trấn với 256 người tham dự
        Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, đã quán triệt được các nội dung như: Thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; Ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác. Trên cơ sở đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và vận dụng bổ sung vào văn kiện Đại hội Chi, Đảng bộ ở cơ sở.
                                    Tin, ảnh: LĐLĐ hyện Vĩnh Thạnh