TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

      Ngày 6/01, Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII. Đến dự có Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy Cần Thơ, Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB. MTTQ quận Bình Thủy và 200 cán bộ chủ chốt của quận.
 


      Ngày 6/01, Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII. Đến dự có Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy Cần Thơ, Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB. MTTQ quận Bình Thủy và 200 cán bộ chủ chốt của quận.
      Tại hội nghị các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Các kết luận số 07-KL/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được học tập, triển khai chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”. Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Quận ủy Bình Thủy.
      Sau hội nghị Liên đoàn Lao động quận tiếp tục chỉ đạo Công đoàn Giáo dục quận, các CĐCS trực thuộc phối vận động cán bộ CC, VC, NLĐ tích cực tham gia học tập Nghị quyết do cấp ủy cơ quan, đơn vị tổ chức./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy