TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY PHỐI HỢP TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

      Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua...


      Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua. Ngày 15/7/2016, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với phòng Tư pháp quận - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật các Bộ luật và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và 01/01/2017 gồm Bộ luật Dân sự, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Kế toán, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tố tụng hành chính.
      Hội nghị có sự tham gia của 206 lượt đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch đại diện cho 88 công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn quận. Đây là những nhân tố sẽ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến người lao động. Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày.
      Với hình thức tuyên truyền trên, các công đoàn cơ sở đã giúp người lao động hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa của các quy định pháp luật; từ đó người lao động ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc trong việc chấp hành pháp luật tại địa phương.
 
Tin, ảnh: Phạm Minh Sang, LĐLĐ quận Bình Thủy