TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

       Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 82/KH-QU ngày 8/7/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy về việc triển khai Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.
Sáng ngày 12/9/2014 tháng 9 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thủy tổ chức hội nghị triển khai 2 Quyết định và Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định  số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
         Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Quận ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc quận.

   
 
         Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 82/KH-QU ngày 8/7/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy về việc triển khai Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.
Sáng ngày 12/9/2014 tháng 9 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thủy tổ chức hội nghị triển khai 2 Quyết định và Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định  số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
         Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Quận ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc quận.
Hội nghị nhằm triển khai quán triệt các nội dung việc giám sát thực hiện đúng các chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị , sửa đổi, bổ sung  các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh.
        Sau hội nghị , Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản trên đến đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn quận.      
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy