TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TRONG CNVCLĐ NĂM 2016

      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động quận Cái Răng...

 
      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.
      Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hiến máu nhân đạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Cái Răng năm 2016.
      Trong buổi sáng ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Khối đoàn thể quận Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận được 161 đơn vị máu.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng