TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

      Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và của Quận ủy Ô Môn về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ công nhân, viên chức, lao động.

 
      Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và của Quận ủy Ô Môn về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ công nhân, viên chức, lao động.
      Ngày 15/7/2016 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ban Tuyên Giáo quận ủy và Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ CNVC ngoài đảng với 134 người tham dự.
      Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần này đã giúp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Thông qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ CNVCLĐ của quận, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn