TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG CN, VCLĐ

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Kế hoạch của UBND quận Ô Môn về việc triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên Giáo quận ủy và Phòng Tư pháp quận tổ chức triển khai Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 420 cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ.

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Kế hoạch của UBND quận Ô Môn về việc triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên Giáo quận ủy và Phòng Tư pháp quận tổ chức triển khai Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 420 cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ.
 
 
Hội nghị triển khai 11 chương, 120 điều của Hiến pháp quy định về chế độ chính trị; Quyền con người; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Chính quyền địa phương: Tổ chức Công đoàn,… Hiến pháp thể hiện rõ hơn bản chất dân chủ của Nhà nước ta, khẳng định vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, nêu cao vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hội nghị đã phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến cán bộ đảng viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động; Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, đảm bảo Hiến pháp được tuân thủ củng như chấp hành nghiêm chỉnh trong đội ngũ đoàn viên công nhân, viên chức, lao động quận Ô Môn.
 
Tin và ảnh: Thanh Hà LĐLĐ quận Ô Môn