TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN ĐẠI HỘI, TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

      Ngày 12/4/2017, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 và một số qui định về Tài chính Công đoàn cơ sở cho 95 cán bộ các Công đoàn cơ sở và kế toán của đơn vị.

 
      Ngày 12/4/2017, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 và một số qui định về Tài chính Công đoàn cơ sở cho 95 cán bộ các Công đoàn cơ sở và kế toán của đơn vị.
      Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó có các văn bản quan trọng như: Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, Công Văn 417-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ và Công văn 272-CV/QU của Quận ủy Thốt Nốt về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XI Công đoàn quận Thốt Nốt và Đại hội X Công đoàn TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới, một số qui định về tài chính CĐCS; kế hoạch đổi thẻ đoàn viên Công đoàn (CĐ) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…
      Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các CĐCS nắm được văn bản của cấp trên để tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, thực hiện đúng các qui định về tài chính Công đoàn, khai thác tốt nguồn thu, giảm thất thu đoàn phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính CĐ, góp phần tăng uy tín của tổ chức Công đoàn.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt