TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Bộ Luật Lao động
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Dowload: 10_laodong.doc (585728 Byte)
Luật Việc làm
Luật số 38/2013/QH13 - Ngày có hiệu lực 01/01/2015. Dowload: 38_vieclam.pdf (1345856 Byte)
Luật Bảo hiểm Xã hội
Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội. Dowload: L71QH.DOC (244224 Byte)
Luật Viên chức
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Dowload: L58QH.DOC (157696 Byte)