TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Luật Viên chức

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung