TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Mức tính hưởng các chế độ BHXH cho người lao động từ 01/7/2013 như thế nào?

Các công ty nhà nước, công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước thuộc trường hợp được áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP; còn các công ty khác không thuộc trường hợp được áp dụng thì có thể vận dụng Nghị định này để áp dụng cho công ty mình trả lương, phụ cấp và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ...

Các công ty nhà nước, công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước thuộc trường hợp được áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP; còn các công ty khác không thuộc trường hợp được áp dụng thì có thể vận dụng Nghị định này để áp dụng cho công ty mình trả lương, phụ cấp và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.
 
Ngày 14/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (thay thế Nghị định số 114/2002/NĐ-CP và Nghị định số 205) và có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Theo đó, các doanh nghiệp (kể cả công ty nhà nước, công ty cổ phần hóa) phải xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động. Nhưng do chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 49 của Bộ Lao động TB&XH, nên các doanh nghiệp vẫn đề nghị được tiếp tục áp dụng, vận dụng thang bảng lương của doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 205.

Ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (không áp dụng đối với doanh nghiệp), theo đó từ ngày 01/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000đ/tháng, thay thế mức lương tối thiểu chung trước đây. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn vận dụng mức lương cơ sở là 1.150.000đ/tháng để thanh toán lương, phụ cấp và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

Ngày 06/11/2013, BHXH Việt Nam đã có văn bản số 4409/BHXH-CSXH hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP thì mức tinh hưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2013 trở đi được tính là 1.150.000đ/tháng. Còn các đối tượng không thuộc trường trên thì cơ quan BHXH chưa có căn cứ để chi trả, nên vẫn tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ/tháng để chi trả các chế độ BHXH phát sinh từ ngày 1/7/2013 trở đi; phần chênh lệch giữa mức lương 1.050.000đ và 1.150.000đ sẽ được tính toán hoàn trả sau khi có hướng dẫn chính thức từ Bộ Lao động TB&XH.