TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ngày 18/6, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên Công đoàn

LĐLĐ TP. Cần Thơ: Ngày 18/6, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên Công đoàn với 2 chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025”. Có 75 cán bộ Công đoàn chủ chốt các cấp tham dự.

LĐLĐ TP. Cần Thơ: Ngày 18/6, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên Công đoàn với 2 chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025”. Có 75 cán bộ Công đoàn chủ chốt các cấp tham dự.