TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Nghị định số: 200/2013/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội
 Download file: ND 200.2013.ND.CP.pdf (250.00KB) 

Quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội
 Download file: ND 200.2013.ND.CP.pdf (250.00KB) 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung