TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ô MÔN TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 8 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI TRONG CNVCLĐ

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong cán bộ đảng viên và CNVCLĐ, ngày 18/4/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên Giáo quận ủy và Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI cho 152 cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng và CNLĐ khu vực ngoài nhà nước.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong cán bộ đảng viên và CNVCLĐ, ngày 18/4/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên Giáo quận ủy và Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI cho 152 cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng và CNLĐ khu vực ngoài nhà nước.
 
 
Hội nghị triển khai 5 chuyên đề: Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế; Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2014 “ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này, cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nâng lên nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung và yêu cầu của Nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Tin, ảnh: Thanh Hà – LĐLĐ quận Ô Môn