TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 4 BCH TW ĐẢNG KHÓA XII TRONG CNVCLĐ

      Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...


      Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Ngày 17/02/2017 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ CNVCLĐ ngoài Đảng và CNLĐ ngoài Nhà nước với 125 người tham dự.
      Nội dung của Hội nghị triển khai bao gồm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung và yêu cầu của Nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn