TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Quận Ô Môn tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật Dân sự sửa đổi cho đội ngũ cán bộ của quận.

        Ngày 12/3/2015, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi quận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.
        Với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

        Ngày 12/3/2015, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi quận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.
        Với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
         Nội dung lấy ý kiến của Nhân dân là toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bao gồm 6 phần, 26 chương, 712 điều (ít hơn 1 phần, 10 chương và 65 điều so với Bộ luật dân sự năm 2005), trong đó tập trung các vấn đề trọng tâm: trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; hình thức sở hữu; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; lãi suất trong hợp đồng cho vay tài sản; về thời hiệu.
        Sau Hội nghị, từng đồng chí được lấy ý kiến bằng văn bản ...Từ đó, giúp cho cán bộ, công nhân, viên chức được phát huy quyền làm chủ của mình trong việc xây dựng văn bản pháp luật.                                        
Tinảnh: LĐLĐ quận Ô Môn