TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viê

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung