TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 15/07/2013.

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 15/07/2013.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung