TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014.

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung