TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung