NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.