TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

Nghị định số 53/2014/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 15/07/2014.

Nghị định số 53/2014/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 15/07/2014.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung