TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số: 04/NQ- BCH, Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)
 Download file: Nghi quyet Hoi Nghi BCH Tong Lien doan lan thu 4.doc (0.00KB)

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)
 Download file: Nghi quyet Hoi Nghi BCH Tong Lien doan lan thu 4.doc (0.00KB)