TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số 109/KHLT, ngày 03 tháng 3 năm 2016. Kế hoạch về việc tổ chức Hội diễn “Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Cần Thơ lần thứ XI năm 2016”