TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 153/KH.LĐLĐ, ngày 08 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung