TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 168/LĐLĐ, ngày 08 tháng 4 năm 2015. V/v Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và phân bổ khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IV

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung