TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 184/KH.LĐLĐ, ngày 22 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Download file: KH to chuc Hoi nghi trien khai Hien phap.doc (57.00KB)

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Download file: KH to chuc Hoi nghi trien khai Hien phap.doc (57.00KB)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung