TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 191/HD.LĐLĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/CP,
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2014
 Download file: HD thuc hien Chi thi 48.doc (49.00KB)

HƯỚNG DẪN
Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/CP,
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2014
 Download file: HD thuc hien Chi thi 48.doc (49.00KB)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung