TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số: 199/HD.LĐLĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2014
 Download file: HD xet KNC Vi su nghiep Cong doan 2014.doc (56.00KB)

HƯỚNG DẪN
Về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2014
 Download file: HD xet KNC Vi su nghiep Cong doan 2014.doc (56.00KB)