TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 238/KH.LĐLĐ, ngày 21 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung