TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 252 /KH- LĐLĐ, ngày 02 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị “Gia đình tiêu biểu” CNVCLĐ thành phố lần thứ VIII, nhân kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị “Gia đình tiêu biểu” CNVCLĐ thành phố lần thứ VIII, nhân kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” năm 2014

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung