TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 331/KH- LĐLĐ, ngày 29 tháng 6 năm 2015. Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung