TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 20/12/2013.

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Có hiệu lực từ ngày 20/12/2013.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung