TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam với một số doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam