NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Số: 03/2015/TT-BLĐTBXH, Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015. Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Download file: Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Số: 26/2013/TT-BLĐTBXH. Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013. Thông tư Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Download file: Thông tư Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Thông tư số: 30/2013/TT-BLĐTBXH, Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...
Thông tư Hướng dẫn đóng và thu phí Công đoàn
Đoàn phí Công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ ...
Ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 06/06/2014. Dowload: TT 08.signed.pdf (157944 ...
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 10/12/2013. Dowload: TT 30.pdf (1122092 Byte)