TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thông tư Hướng dẫn đóng và thu phí Công đoàn

Đoàn phí Công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ của đoàn viên để xây dựng tổ chức Công đoàn và phục vụ quyền lợi cho đoàn viên, do đó mọi đoàn viên Công đoàn có nghĩa vụ đóng đoàn phí Công đoàn. Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện đóng và thu đoàn phí Công đoàn như sau:
 Download file: upload-ID65__TTr58 Huong dan dong-thu phi CD.doc

Đoàn phí Công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ của đoàn viên để xây dựng tổ chức Công đoàn và phục vụ quyền lợi cho đoàn viên, do đó mọi đoàn viên Công đoàn có nghĩa vụ đóng đoàn phí Công đoàn. Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện đóng và thu đoàn phí Công đoàn như sau:
 Download file: upload-ID65__TTr58 Huong dan dong-thu phi CD.doc

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung