TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung