NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trả lời câu hỏi của bạn Phan Thanh Dũng

Câu hỏi của bạn Phan Thanh Dũng (ptdung1959@gmail.com): Xin cho biết những hồ sơ liên quan đến việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ của CĐCS gồm những gì (xin cho mẫu)? Những văn bản nào quy định về nhiệm kỳ của CĐCS (thời gian Đại hội, Hội nghị,...) 
 

Câu hỏi của bạn Phan Thanh Dũng (ptdung1959@gmail.com): Xin cho biết những hồ sơ liên quan đến việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ của CĐCS gồm những gì (xin cho mẫu)? Những văn bản nào quy định về nhiệm kỳ của CĐCS (thời gian Đại hội, Hội nghị,...) 
 
Trả lời câu hỏi của Bạn Phan Thành Dũng
Hồ sơ liên quan đến Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của CĐCS gồm có:
- Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ
- Phương hướng công tác giữa nhiệm kỳ còn lại.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia xây dựng văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên (nếu có)
- Văn bản công đoàn cấp trên đồng ý cho bầu bổ sung kiện toàn Ban chấp hành công đoàn (nếu có)
 - Văn bản phân bổ số lượng bầu đại biểu dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu công đoàn cấp trên (nếu có).
Những nội dung trên, căn cứ vào tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của CĐCS và hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban chấp hành CĐCS chuẩn bị các văn bản để tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ nên không có văn bản mẫu.
(Tài liệu Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ được đóng thành tập lưu vào hồ sơ Đại hội CĐCS).
 
+  Văn bản quy định về nhiệm kỳ của CĐCS được quy định tại Khoản 2, Điều 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
 “2.Nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp:
a. Nhiệm kỳ của đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Trường hợp công đoàn cơ sở có ít đoàn viên hoặc thường xuyên biến động, nếu có đề nghị bằng văn bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp quyết định nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cơ sở 5 năm 2 lần.
b. Trường hợp đặc biệt, nếu được công đoàn cấp trên đồng ý, đại hội công đoàn các cấp có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 12 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm và không quá 6 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 2 lần. Đại  hội Công đoàn Việt Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định”.
Thân chào bạn!                              
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn