TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỈ ĐẠO VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

         Chủ tịch UBND thành phố vừa ký và ban hành Công văn số 5188/UBND-KT về việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ.
         Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở) có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn với mức đóng 2% quỹ tiền lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với doanh nghiệp, kinh phí công đoàn của tháng trước đóng vào 10 ngày đầu của tháng sau; đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, nộp kinh phí công đoàn cùng với kỳ rút kinh phí chi lương hàng tháng của đơn vị; đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất sản phẩm kéo dài không được nộp kinh phí công đoàn hàng tháng, mà hàng quý phải nộp một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

         Chủ tịch UBND thành phố vừa ký và ban hành Công văn số 5188/UBND-KT về việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ.
         Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở) có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn với mức đóng 2% quỹ tiền lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với doanh nghiệp, kinh phí công đoàn của tháng trước đóng vào 10 ngày đầu của tháng sau; đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, nộp kinh phí công đoàn cùng với kỳ rút kinh phí chi lương hàng tháng của đơn vị; đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất sản phẩm kéo dài không được nộp kinh phí công đoàn hàng tháng, mà hàng quý phải nộp một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.
        Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Cục thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Bảo hiểm Xã hội thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Liên đoàn Lao động thành phố kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
                                    Anh Dũng

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung